REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ IWONY WOJTASIK

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą
Gabinet Terapii i Rozwoju Iwona Wojtasik z siedzibą w Łodzi

§ 1.

WSTĘP

 1. Platforma szkoleniowa znajdująca się pod adresem https://iwonawojtasik.pl/ stanowi własność Iwony Wojtasik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Terapii i Rozwoju Iwona Wojtasik z siedzibą w Łodzi (90-740), przy ul. 1 Maja nr 45 lok. 8, nr NIP 6181833705.

 2. Kontakt z właścicielem Platformy szkoleniowej możliwy jest pod adresem jak w ust. 1 oraz następującym nr tel: +48 509 576 499 i adresem poczty elektronicznej: oligo@gmail.com.

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://iwonawojtasik.pl/  służąca do udostępniania szkoleń dla Użytkowników.

 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy szkoleniowej

 3. Szkolenie – pozaszkolne zajęcia prowadzone w formie elektronicznej (on-line) dostępne na Platformie szkoleniowej mające na celu nabycie, uzupełnienie lub zwyczajnie doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych Użytkownika.

 4. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin

 5. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika oraz Szkolenia z których korzysta

 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej. Przy rejestracji wymagane jest podanie hasła składającego się z min. 8 znaków, w tym co najmniej jednego znaku specjalnego.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.

 8. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Szkolenia, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług szkoleniowych na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 9. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej przy każdym ze szkoleń on-line, umożliwiający korzystanie z niego.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady użytkowania Platformy szkoleniowej oraz świadczenia usług dostępnych na niej, tj:
 • szkolenia on-line w czasie rzeczywistym
 • nagrania szkoleń on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym
 • cotygodniowy dostęp do kolejnych (nowych) materiałów szkoleniowych w ramach danego szkolenia on-line w czasie rzeczywistym.

 1. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem https://iwonawojtasik.pl/ w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Platformy szkoleniowej niezbędne jest posiadanie:

 1. Komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu,

 2. Dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (Edge, Opera, Firefox, Safari, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player,

 3. Indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Platformie szkoleniowej, w tym w celu uzyskiwania dostępu do szkoleń).

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 3. Zabrania się korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

 5. Opis każdego szkolenia, w tym ilość modułów tematycznych, sposób odbywania szkolenia, jest wskazany odrębnie dla każdego szkolenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści szkoleń.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

 8. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 9. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.

DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otwarcie stronę internetową znajdującą się pod adresem https://iwonawojtasik.pl/

 2. Korzystanie ze szkoleń oferowanych poprzez Platformę szkoleniową możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na niej.

 3. Użytkownik w celu korzystania ze szkoleń oferowanych przez Platformę szkoleniową zakłada może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Platformy szkoleniowej, natomiast jest niezbędne, aby korzystać ze szkoleń.

 4. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.

 5. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.

 6. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.

 7. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać w Formularzu Zamówienia następujące czynności:
  • podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  • podać podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji
  • ustalić Hasło;
  • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.

 8. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6.

 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.

 10. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione. Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają go przed zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkownika.

 11. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika o udostępnienie jego Hasła.

 12. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z zastrzeżeniem, że dane te powinny być prawdziwe i aktualne.

 13. Użytkownik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust. 2.

 14. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika.

 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika w następujących przypadkach:
  • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika,
  • korzystania przez Użytkownika z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

 16. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik składa zamówienie na wybrane przez siebie szkolenie za pośrednictwem Platformy szkoleniowej.

 2. Użytkownik może złożyć zamówienie na więcej niż jedno szkolenie w tym samym czasie.

 3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, o ile składanie zamówień na dane szkolenie jest dostępne.

 4. Zawarcie umowy sprzedaży szkolenia następuje poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia i dokonanie zapłaty ceny szkolenia (nie dotyczy szkoleń nieodpłatnych) bądź dokonanie zapłaty pierwszej raty ceny szkolenia, w przypadku o którym mowa w §8 ust. 10.

 5. Szkolenia są dostępne zgodnie z harmonogramem podanym przez Usługodawcę. Materiały do danego szkolenia są udostępniane przez Usługodawcę z tygodnia na tydzień w czasie trwania danego szkolenia.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów szkoleń dostępnych na Platformie szkoleniowej z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu szkolenia po jego wykupieniu Użytkownik jest informowany indywidualnie wraz z podaniem przyczyny zmiany oraz nowego harmonogramu udostępniania Szkolenia.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówionego szkolenia w przypadku złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz w przypadku braku płatności.

§ 8.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Założenie konta Użytkownika i korzystanie z Platformy szkoleniowej jest bezpłatne.

 2. Płatne są wskazane na Platformie szkoleniowej szkolenia.

 3. Podana na Platformie szkoleniowej cena za szkolenie jest ceną wiążącą ostateczną.

 4. Wszystkie ceny szkoleń podane na Platformie szkoleniowej wyrażone są w polskich złotych (PLN) w kwotach brutto.

 5. Płatności za szkolenia mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za szkolenia dostępne na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny danego szkolenia w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Użytkownika, który złożył już Zamówienie na dane szkolenie. Cena podana na Platformie szkoleniowej wiąże zarówno Użytkownika, jak i Usługodawcę.

 7. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura według wskazania Użytkownika.

 8. Użytkownik dokonuje płatności za zamówione szkolenie na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Platformie szkoleniowej lub bezpośrednio przez swój bank na nr rachunku bankowego Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust. 10.

 9. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty za Zamówienie transakcja zakupu zainicjowana przez Użytkownika nie podlega wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 10.

 10. W przypadku konkretnie wskazanych na Platformie szkoleniowej szkoleń istnieje możliwość złożenia zamówienia bez uiszczania pełnej zapłaty za nie z góry. W przypadku gdy Użytkownik chce skorzystać z tej opcji rozliczenia się z Usługodawcą musi skontaktować się z nim w sposób wskazany na Platformie szkoleniowej i ustalić indywidualnie liczbę rat, ich wysokość oraz terminy płatności. W przypadku uchybienia przez Użytkownika płatności co najmniej dwóch ustalonych rat Usługodawca wyzywa Użytkownika do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy nie krótszy niż 7 dni termin do zapłaty. Brak zapłaty należnych rat w dodatkowo wyznaczonym terminie skutkować będzie blokadą dostępu do danego szkolenia. Usługodawca odblokuje dostęp do danego szkolenia niezwłocznie po uregulowaniu przez Użytkownika zaległości.

§ 9.

REKLAMACJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. W przypadku ujawnienia się wad w szkoleniach udostępnianych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w §1 ust. 2.

 2. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać jego imię, e-mail, nazwę szkolenia, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Użytkownika wobec Usługodawcy.

 3. Po ujawnieniu wady szkolenia Użytkownik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej.

 4. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 10.

REKLAMACJA PLATFORMY SZKOLENIOWEJ I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adresy Usługodawcy wskazane w §1 ust. 2.

 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2.

 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3.

 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 11.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.

 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego14 dni.

 4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3, miałoby wiązać się dla Użytkownika z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych szkoleń) Usługodawca może przyjąć jedno z dwóch rozwiązań:
  • może zwrócić Użytkownikowi należność za szkolenie, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami zwrot należności za Szkolenie powinien być dokonany w całości;
  • za zgodą Użytkownika – może przenieść szkolenie udostępnione w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na Konto innego Użytkownika;
  • może wydłużyć funkcjonowanie Platformy szkoleniowej dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu dostępności szkolenia na Platformie szkoleniowej dla danego Użytkownika; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych szkoleń ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych szkoleń.

§ 12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkowników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej.

 3. Użytkownik, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą mailowo na adres poczty elektronicznej podanej w §1 ust. 2. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej.

§ 13.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.

 2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

 3. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie szkolenia przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie ze szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Materiały, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, bez prawa do ich rozpowszechniania.

 5. Wykupienie dostępu do szkolenia oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika licencji na jego wykorzystywanie przez okres od chwili udostępnienia szkolenia. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp.

§ 14.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca,

 2. Usługodawca nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawie danych osobowych Użytkownik kontaktować się z Usługodawcą osobiście bądź korespondencyjnie. Korespondencja może być kierowana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust. 2 bądź drogą tradycyjną za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na adres pocztowy wskazany w przywołanym powyżej paragrafie

 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika na jego żądanie w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • realizacji ciążącego na Usługodawcy obowiązku prawnego, tj. przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • utrzymywania kontaktu bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres korzystania przez niego ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, a po tym czasie przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej wynikający z przepisów prawa bądź przez czas przedawnienia roszczeń.

 5. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione: podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi księgowe, obsługę prawną, obsługę IT, obsługę bankową,

 6. Przysługuje Użytkownikowi prawo żądania od Usługodawcy:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO
  • sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO

 7. Przysługuje Użytkownikowi także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

 8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest wymogiem związanym z zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną i jest konieczne do tego, aby umowa mogła zostać zawarta i zrealizowane mogły zostać pozostałe cele przetwarzania. Nie podanie danych będzie się wiązało z niemożliwością wzięcia udziału w szkoleniach za pośrednictwem platformy szkoleniowej Usługodawcy.

 9. Usługodawca nie wykorzystuje danych osobowych Użytkownika do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 15.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w związku z koniecznością uwzględnienia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie szkoleniowej, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników.

 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę szkoleniową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.

 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Platformy szkoleniowej ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.

 5. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę wnosząc sprzeciw w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej podane w §1 ust. 2. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia §11 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów.

 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo.

 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.